GOLF RESORT CIHELNY

MÍSTO:     KARLOVY VARY – CIHELNY, KARLOVARSKÝ KRAJ
ROK:        2018
FÁZE:       STUDIE