HASIČSKÁ ZBROJNICE A STANOVIŠTĚ ZZS BĚCHOVICE

MÍSTO:     BĚCHOVICE, PRAHA
ROK:        2020
FÁZE:       STUDIE

Při návrhu objemové ověřovací studie stavby hasičské zbrojnice a stanoviště záchranné služby na okraji Prahy bylo nutné zohlednit požadavky budoucích uživatelů a městské části. Snažili jsme se vytvořit zónovaný jednotný areál, který bude ideálně plnit svoji funkci, nerušit své okolí a fungovat jako významná stavba pro své okolí.

Při návrhu jsme kladli důraz na prostorové a hmotové členění jednotlivých budov v areálu tak, aby byl zajištěn optimální provoz složek IZS a bylo zajištěno odclonění nežádoucí akustické zátěže směrem k zástavbě Běchovic s přihlédnutím k budoucímu rozvoji městské části. Navržené řešení zohledňuje polohu areálu ve volné krajině s vazbou na pražský okruh, ke kterému se bude postupem času přibližovat nová zástavba. Jednoduché objemy budov jsou propojené zděným oplocením s jednotícím fasádním obkladem. Pomocí prosklených ploch jsou do exteriéru propisovány jednotlivé funkce staveb tak, aby byl celý areál čitelný. Budovy jsou doplněny funkční víceúčelovou cvičnou věží, která zároveň funguje jako lokální dominanta v území.